P2269203.jpg
Vytisknout

Stanovy

Popis: D:\Web\Basket\doku\2015\images\png\inform_48.png

 

Stanovy JBL


 

I. Obecná ustanovení

 

Čl.1. Postavení, územní působnost, sídlo.

1)      JBL je dobrovolnou organizací sdružující basketbalové kluby registrované i neregistrované v ČBF.

2)      JBL působí v oblasti Libereckého kraje.

 

Čl.2. Poslání Jizerské basketbalové ligy (dále jen JBL).

 1)      Podporuje rozvoj výkonnostního i rekreačního basketbalu.

2)      Řídí soutěže v oblasti Libereckého kraje.

 

II. Členství, práva a povinnosti členů.

 

Čl.3. Členství, vznik, zánik.

1)      Členem JBL se může stát každý klub z oblasti Libereckého kraje, který bude přijat na valné hromadě (dále jen VH). Členem se stává po zaplacení příspěvku na příslušné herní období.

2)      Členství v JBL zaniká odstoupením družstva ze soutěže, vyloučením ze soutěže (rozhoduje VH) nebo nezaplacením příspěvku v určeném termínu.

 

Čl.4. Práva a povinnosti členů.

1)      Znát stanovy a soutěžní a disciplinární řád JBL a řídit se podle nich.

2)      Hlasovat na VH, volit a být volen do výkonného výboru JBL (dále jen VV JBL).

3)      Platit příspěvky JBL.

 

III. Struktura JBL.

 

Čl.5. Organizace soutěží.

1)      hracím systému rozhoduje VH.

2)      Soutěže JBL se řídí Soutěžním (SŘ) a disciplinárním (DŘ) řádem JBL.

3)      To, co SŘ a DŘ JBL výslovně neuvádí, bude řešeno podle řádů ČBF.

 

Čl.6. Volební řád, řízení JBL.

1)      Veškerá závažná rozhodnutí se činí na VH, která se koná 2x do roka (před zahájením a po ukončení soutěže).

2)      Při volbě platí pravidlo: 1 družstvo = 1 hlas, 1 člen VV  = 1 hlas. Rozhodující je nadpoloviční většina zúčastněných.

 

Čl.7. Výkonný výbor (VV).

1)      V čele JBL stojí čtyřčlenný VV (předseda, ekonomický ředitel, šéfrozhodčí a zástupce pro disciplinární věci).

2)      Dle potřeb JBL lze VV rozšířit. Rozhodnutí VV JBL jsou platná při poměru hlasů 3:1 nebo 4:0

 

Čl.8. Volby.

1)      VV JBL se volí na 4 roky.

2)      Volby jsou veřejné, mohou však být i tajné.

 

IV. Majetek a hospodaření JBL.

 

Čl.9. Zdroje a užití finančních prostředků.

1)      Nevratné a vratné kauce družstev.

2)      Sponzorské příspěvky.

3)      Těchto finančních prostředků smí být užito pouze pro JBL. Za hospodaření zodpovídá VV, ekonomický ředitel každoročně předkládá výslednou zprávu o hospodaření (po sezóně).

4)      VH si může vyžádat prostřednictvím kteréhokoliv voleného člena veškeré podklady a provést revizi.

 

V. Závěrečná ustanovení.

 

Čl.10. Řešení sporů a odvolání.

1)      Spory v průběhu soutěže  řeší VV JBL, nemůže-li závažný spor vyřešit, svolá mimořádnou VH.

2)      Odvolání proti rozhodnutí VV JBL lze podat pouze VH, která rozhodne s konečnou platností.

3)      VH může být v těchto případech nahrazena elektronickým hlasováním všech družstev.

 

Čl.11. Doplnění stanov a soutěžního řádu.

Veškerá doplnění a změny stanov a soutěžního řádu lze uskutečnit pouze na základě hlasování VH JBL.

 

Čl.12. Zánik JBL.

JBL zanikne pouze tehdy, klesne-li počet členů pod hranici, kdy lze ještě hrát soutěž nebo na základě rozhodnutí VH.

 

 

V Liberci 12. října 2010.

Za výkonný výbor Jizerské basketbalové ligy:  Václav Hošek