Oficiální výklad pravidel FIBA

platné od 1.10.2008Čl. 5 Hráči – zranění

Ustanovení 1

Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá, že je zraněný a výsledkem je, že trenér, asistent trenéra, náhradník nebo osoba přítomná na lavičce ze stejného týmu vejde na hřiště, pak je hráč považován za ošetřovaného hráče, ať už je ošetření provedeno nebo ne.

Příklad 1:

Hráč A4 má zraněný kotník a hra je zastavena.

a) Doktor družstva A vchází na hřiště a ošetřuje zraněný kotník hráče A4.

b) Doktor družstva A vchází na hřiště, ale hráč A4 už je znovu schopen hrát.

c) Trenér družstva A vchází na hřiště, aby odhadl vážnost hráčova zranění.

d) Asistent trenéra družstva A, náhradník družstva A, osoba doprovázející vstoupí na

hřiště, ale neošetřuje A4.

Výklad:

Ve všech čtyřech případech je hráč považován za ošetřovaného a musí být vystřídán.

Ustanovení 2

Není časově omezena doba pro přemístění vážně zraněného hráče z hřiště, zvláště pak pokud je přemístění z hřiště nebezpečné pro hráče.

Příklad 2:

Hráč A4 je vážně zraněný a hra je zastavena na 15 minut, protože doktor usoudil, že přemístění zraněného hráče z hřiště by mohlo být velmi nebezpečné.

Výklad:

Lékařův úsudek určuje příslušnou dobu pro přesun zraněného hráče z hřiště. Po vystřídání tohoto hráče hra začne bez jakýchkoliv sankcí.

Ustanovení 3

Jestliže hráč je zraněný nebo krvácí, nebo má otevřenou ránu a nemůže pokračovat ihned ve hře (přibližně do 15 vteřin), musí být vystřídán kromě případu, kdy je odpískán oddechový čas pro jakékoliv družstvo ve stejném úseku hry, ve kterém stály hodiny hry a hráč je ošetřen během tohoto oddechového času před tím, než zazní signál zapisovatele pro střídání toho hráče.

Příklad 3:

Hráč A4 je zraněný a hodiny hry jsou zastaveny. Jestliže hráč A4 není schopen ihned hrát, rozhodčí zapíská a signalizuje střídání.

Trenér A (nebo trenér B) žádají oddechový čas:

a) před tím, než náhradník za A4 vstoupí do hry

b) potom, co náhradník za A4, vstoupil do hry

Na konci oddechového času je hráč A4 správně ošetřen a žádá o pokračování ve hře. Bude hráčova žádost povolena?

Výklad:

a) Oddechový čas je povolen a jestliže hráč A4 je ošetřen během tohoto oddechového

času, pak může pokračovat ve hře.

b) Oddechový čas je povolen, ale hráč A4 musí být vystřídán.

Oficiální výklad FIBA 2008 2

Čl. 7 Trenéři – povinnosti a práva

Ustanovení

Nejméně 20 minut před plánovaným začátkem utkání předají trenéři nebo jejich zástupci seznam jmen s odpovídajícími čísly členů družstva, kteří budou hrát.

Trenér je osobně zodpovědný za to, že čísla hráčů na seznamu jsou shodná s čísly na dresech hráčů. 10 minut před plánovaným začátkem trenér potvrdí svůj souhlas se jmény a odpovídajícími čísly členů družstva a jmény trenérů podepsáním zápisu.

Příklad:

Družstvo A předá včas jmenný seznam zapisovateli. Čísla dvou hráčů nejsou shodná s čísly na jejich dresech nebo jméno hráče je opomenuto v zápise. Toto je odhaleno:

a) Před začátkem utkání.

b) Po začátku utkání.

Jak mají postupovat rozhodčí?

Výklad:

a) Špatná čísla jsou opravena a jméno hráče je doplněno v zápise bez jakýchkoliv

sankcí.

b) Rozhodčí zastaví hru ve vhodný okamžik, aby tak nedostaly některé z družstev do

nevýhody. Špatná čísla hráčů jsou opravena, jméno hráče však nemůže být

doplněno do zápisu.


Čl. 9 Začátek a konec období

Ustanovení 1

Utkání nemůže začít, jestliže jedno z družstev nemá na hřišti minimálně 5 hráčů připravených ke hře. Jestliže je méně než 5 hráčů na hřišti v době, kdy má začít utkání, rozhodčí musí být vnímaví k nepředvídatelným okolnostem, které by mohly zdůvodnit zdržení. Jestliže je poskytnuto rozumné zdůvodnění zdržení, pak nebude odpískána technická chyba. Jestliže však není poskytnuto takové zdůvodnění, technická chyba a/nebo ukončení utkání může být řešením při příjezdu dalších hráčů.

Poznámka: Omezení je platné pouze na začátku utkání a ne při zahájení následujících období nebo prodloužení.

Příklad 1:

Když má utkání začít, tým A má méně než 5 hráčů připravených ke hře.

a) Zástupce družstva A je schopen poskytnout rozumný a přijatelný důvod pozdního

příjezdu hráčů družstva A.

b) Zástupce družstva A není schopen poskytnout rozumnou a přijatelnou příčinu

pozdního příjezdu hráčů družstva A.

Výklad:

a) Začátek utkání bude opožděn maximálně o 15 minut. Jestliže chybějící hráči přijdou

na hřiště a jsou schopni hrát před tím, než stanovených 15 minut uběhlo, utkání

může začít. Jestliže chybějící hráči nepřijdou na hřiště a nejsou schopni hrát po

stanovených 15 minutách, utkání je zrušeno, pro družstvo B je zapsán výsledek

20:0.

b) Začátek utkání bude opožděn maximálně o 15 minut. Jestliže chybějící hráči

přijdou na hřiště a jsou schopni hrát před tím, než stanovených 15 minut uběhlo,

bude odpískána technická chyba trenérovi družstva A (zapsána „B“), po provedení

trestných hodů družstvem B začne utkání.

Oficiální výklad FIBA 2008 3

Jestliže chybějící hráči nepřijdou na hřiště a nejsou schopni hrát po stanovených 15

minutách, utkání je zrušeno, pro družstvo B je zapsán výsledek 20:0.

Ustanovení 2

Čl. 9 určuje, který koš tým brání a na který útočí. Jestliže omylem začne jakékoli období, kdy obě družstva útočí/brání nesprávný koš, situace musí být opravena co nejdříve po zjištění, aniž by bylo kterékoliv družstvo vystaveno do nevýhody. Všechny body, ušlý čas, odpískané chyby atd. před zastavením hry zůstávají v platnosti.

Příklad 1:

Po začátku utkání si rozhodčí uvědomili, že družstva hrají v opačných směrech.

Výklad:

Hra musí být zastavena, bez ohledu na situaci na hřišti. Družstva si musí vyměnit koše. Hra musí být započata ze zrcadlově-protilehlého nejbližšího místa, kde byla přerušena.

Příklad 2:

Na začátku období, družstvo A útočí/brání správný koš, když hráč B3 ztrátou orientace dribluje na nesprávný koš a střílí koš.

Výklad:

Dva body budou zaznamenány kapitánovi družstva A, který je na hřišti.

Čl. 12 Rozskok a alternativní držení

Ustanovení

Družstvu, které nezíská kontrolu míče při rozskoku na začátku utkání, bude přidělen míč pro vhazování z nejbližšího místa, kde se přihodila následující situace rozskoku.

Příklad 1:

Rozhodčí vyhodí míč při zahajovacím rozskoku. Okamžitě, když je míč dovoleně zahrán hráčem A4:

a) Je zapískán držený míč mezi A5 a B5.

b) Je zapískána oboustranná chyba mezi A5 a B5.

Výklad:

Dokud ještě není určeno držení míče, rozhodčí nemůžou použít šipku pro alternativní držení a určit držení míče. Rozhodčí musí provést následující rozskok ve středovém kruhu a musí skákat hráči A5 a B5. Čas, který uběhl na hodinách hry po dovoleném zahrání míče a před odpískáním drženého míče/oboustranné chyby, zůstává nezměněn.

Příklad 2:

Družstvo B je oprávněné vhazovat míč podle alternativního držení. Rozhodčí a/nebo zapisovatel udělají chybu a omylem určí družstvo A pro vhazování.

Výklad:

Jakmile se míč dotkl nebo byl tečován hráčem na hřišti, omyl nemůže být opraven. Družstvo B neztrácí příležitost alternativního držení jako výsledek chyby a je oprávněno vhazovat míč, když nastane příští situace alternativního držení.

Oficiální výklad FIBA 2008 4

Příklad 3:

Současně se signálem konce prvního období B5 fauluje A5 a je odpískána nesportovní chyba. Šipka ukazuje ve prospěch družstva B. Jak musí rozhodčí postupovat?

Výklad:

Hráč A5 musí odházet dva trestné hody již bez doskakujících hráčů. Po dvouminutové přestávce hra musí začít vhazováním družstvem A na prodloužené středové čáře naproti stolku rozhodčích. Družstvo B neztrácí právo pro následující alternativní držení a vhazování po odpískání situace rozskoku.

Čl. 17 Vhazování

Ustanovení 1

Před tím, než vhazující hráč vypustil míč při vhazování, je možné, že pohyb při vhazování může vést až k tomu, že hráčova ruka (ruce) s míčem poruší rovinu hraniční čáry oddělující hříště a zámezí. V takových situacích, zůstává být obránce zodpovědný za způsobení zasahování do vhazování, to je dotykem míče, který je ještě v rukách vhazujícího.

Příklad :

A4 je oprávněn ke vhazování. Zatím co drží míč, ruka (ruce) A4 přechází rovinu hraniční čáry tak, že míč je nad hřištěm. Hráč B4 uchopí míč, jež je v rukách (ruce) A4 nebo vyrazí míč z rukou (ruce) hráče A4 bez osobního fyzického kontaktu s hráčem.

Výklad:

B4 nesmí zasahovat do vhazování, tím zdržuje znovu zahájení utkání. Hráč B4 bude upozorněn a zároveň se to oznámí trenérovi družstva B, že takto bude postupováno proti všem hráčům družstva B po zbytek utkání.

Opakování podobné akce kterýmkoli hráčem družstva B má za následek odpískání technické chyby.

Ustanovení 2

Při vhazování musí vhazující hráč přihrát míč (ne podat míč) spoluhráči uvnitř hřiště. Podání míče spoluhráči uvnitř hřiště vede k přestupku při vhazování.

Příklad:

Při vhazování hráčem A4, hráč A4 podá míč A5, který je uvnitř hřiště.

Výklad:

A4 se dopustil přestupku při vhazování. Míč musí opustit ruku (ruce) hráče, aby bylo vhazování považováno za správné. Míč je přidělen družstvu B a to bude vhazovat ze stejného místa ze zámezí.

Ustanovení 3

Vhazování musí být provedeno na prodloužené středové čáře, proti stolku zapisovatele, během posledních dvou minut čtvrtého období nebo posledních dvou minut každého prodloužení, jestliže je povolen oddechový čas družstvu, které je oprávněno k držení míče ve své zadní polovině. Hráč provádějící vhazování, může přihrát míč na kterékoli místo na hřišti.

Příklad 1:

V poslední minutě utkání, A4 dribluje na své zadní polovině, když se od hráče B dostal míč do zámezí v místě prodloužené čáry trestného hodu.

Oficiální výklad FIBA 2008 5

a) Oddechový čas je udělen družstvu B.

b) Oddechový čas je udělen družstvu A.

c) Oddechový čas je udělen družstvu B a poté okamžitě družstvu A ( nebo opačně)

Ze kterého místa, po oddechovém čase, musí hra znovu začít vhazováním družstvem A?

Výklad:

Podle bodu a) musí hra znovu začít vhazováním družstvem A na prodloužené čáře trestného hodu.

V bodech b), c) musí hra znovu začít musí hra začít vhazováním družstvem A na prodloužené středové čáře, proti stolku zapisovatele.

Příklad 2:

V poslední minutě utkání, hráč A4 hází dva trestné hody. Během provádění druhého trestného hodu hráč A4 stoupne na čáru trestného hodu a je odpískán přestupek. Družstvo B žádá oddechový čas. Ze kterého místa, po oddechovém čase, musí hra začít vhazováním družstvem B?

Výklad:

Hra bude znovu zahájena vhazováním družstvem B na prodloužené středové čáře, proti stolku zapisovatele.

Příklad 3:

Během posledních dvou minut utkání, A4 dribluje 6 vteřin v zadní polovině družstva A, když se od hráče B dostane míč do zámezí. Družstvu A je udělen oddechový čas. Po oddechovém čase, hra musí začít vhazováním hráčem A4 na prodloužené středové čáře proti stolku zapisovatele.

a) Kolik vteřin zůstává družstvu A v období 24 vteřin?

b) Jestliže A4 přihraje míč do své zadní poloviny, kolik vteřin má družstvo A pro

zahrání míče do své přední poloviny?

Výklad:

a) Družstvu A zůstává pouze 18 vteřin.

b) Po obdržení míče ve své zadní polovině, má družstvo A nových 8 vteřin pro

zahrání míče do své přední poloviny.

Ustanovení 4

Kromě situací obsažených v čl. 17.2.3 pravidel, existují ještě další situace, kdy se vhazuje na prodloužené středové čáře proti stolku zapisovatele:

a) Když hráč vhazující na prodloužené středové čáře proti stolku zapisovatele se

dopustí přestupku při vhazování, pak bude hráč družstva soupeře vyhazovat na

stejném místě.

b) V průběhu šarvátky byli diskvalifikováni členové obou družstev, nezbývají žádné

další tresty k provedení, a v době přerušení hry mělo jedno družstvo míč pod

kontrolou nebo bylo oprávněno k míči.

Výklad:

Ve všech výše zmíněných situacích může vhazující hráč vyhodit míč jak na přední tak na zadní polovinu.

Oficiální výklad FIBA 2008 6

Čl. 18/19 Oddechový čas/Střídání

Ustanovení 1

Oddechový čas nemůže být povolen před tím, než začala hra daného období a byly spuštěny hodiny hry nebo po uplynutí hracího času daného období.

Střídání nemůže být povoleno před tím, než začala hra a byly spuštěny hodiny hry pro první období, střídání může být povoleno během přestávek mezi obdobími v utkání.

Příklad 1:

Během úvodního rozskoku, ale před tím, než je míč dovoleně zahrán, skákající hráč A5 udělá přestupek a míč je přiznán družstvu B pro vhazování. V tomto okamžiku jakýkoliv trenér žádá oddechový čas nebo střídání.

Výklad:

Není povolen ani oddechový čas, ani střídání, protože ještě nebyly spuštěny hodiny hry.

Příklad 2:

Současně se signálem, oznamujícím konec období nebo prodloužení (ale není konec utkání), je odpískána osobní chyba a hráči A4 jsou přiznány dva trestné hody. Kdokoli z trenérů žádá:

a) oddechový čas

b) střídání

Výklad:

a) Oddechový čas není povolen, protože uplynula hrací doba daného období.

b) Střídání může být povoleno pouze po provedení trestných hodů a poté začala

přestávka.

Ustanovení 2

Jestliže zazní signál 24 vteřin a současně je míč ve vzduchu v důsledku hodu na koš z pole, pak tento signál nezastavuje hodiny hry. Žádné střídání není dovoleno a je to příležitost pro oddechový čas pro neskórující družstvo.

Příklad:

Střela na koš z pole, míč je ve vzduchu, když zazní signál zařízení 24 vteřin. Míč prochází košem. V tento okamžik:

a) kterékoli družstvo žádá střídání

b) kterékoli družstvo žádá oddechový čas

Výklad:

a) Signál zařízení 24 vteřin je zanedbán, protože nejsou zastaveny hodiny hry.

Hodiny hry by byly zastaveny a střídání by bylo povoleno pouze pro neskórující

družstvo a pouze v posledních dvou minutách čtvrté čtvrtiny nebo v posledních

dvou minutách každého prodloužení. Jestliže družstvu, když byl vstřelený koš, bylo

povoleno střídání, pak také soupeř může střídat a oběma družstvům může být

přiznán oddechový čas.

b) Toto je příležitost pro oddechový čas pouze pro neskórující družstvo. Jestliže

oddechový čas běží, pak i soupeři může být poskytnut, pokud o něj požádá, a obě

družstva mohou střídat.

Oficiální výklad FIBA 2008 7

Ustanovení 3

Jestliže žádost o oddechový čas nebo střídání (jakýkoliv hráč, včetně střelce trestných hodů) je podána poté, co byl míč dán k dispozici hráči k provedení prvního nebo jediného trestného hodu, oddechový čas nebo střídání bude poskytnuto pro oba týmy pokud:

a) Poslední nebo jediný trestný hod bude úspěšný nebo

b) Po posledním nebo jediném trestném hodu následuje vhazování na prodloužené

středové čáře nebo z jakýchkoliv možných příčin zůstává míč mrtvý po posledním

nebo jediném trestném hodu

Příklad 1:

Hráči A4 jsou přiděleny dva trestné hody. Družstvo A (nebo družstvo B) žádá oddechový čas nebo střídání:

a) Před tím, než je míč dán k dispozici hráči A4.

b) Po provedení prvního trestného hodu.

c) Po druhém a posledním trestném hodu (který je úspěšný), ale před tím, než je míč

dán k dispozici hráči, který provede vhazování ze zámezí.

d) Po druhém a posledním trestném hodu (který je úspěšný), ale poté, co má míč k

dispozici hráč, který provede vhazování ze zámezí.

Výklad:

a) Oddechový čas nebo střídání je povoleno okamžitě, před prvním trestným hodem.

b) Oddechový čas nebo střídání je povoleno po posledním úspěšném trestném hodu.

c) Oddechový čas nebo střídání je povoleno okamžitě, před vhazováním ze zámezí.

d) Oddechový čas nebo střídání nejsou povoleny.

Příklad 2:

Hráči A4 jsou přiděleny dva trestné hody. Po prvním trestném hodu o oddechový čas nebo střídání žádá družstvo A nebo družstvo B. Ve které z následujících situací musí být oddechový čas nebo střídání povoleno?

Během posledního trestného hodu:

a) Míč se odrazí od obroučky a hra pokračuje.

b) Trestný hod je úspěšný.

c) Míč se nedotkne obroučky.

d) Hráč A4 stoupne na čáru trestného hodu během pokusu o střelbu a je odpískán

přestupek.

e) Trestný hod je neúspěšný, ale hráč B4 vstoupí do vymezeného území dříve, než míč

opustil ruce házejícího a je odpískán přestupek.

Výklad:

a) Oddechový čas nebo střídání není povoleno.

b),c),d) Oddechový čas nebo střídání jsou povoleny okamžitě.

e) Opakovaný trestný hod provádí opět A4, pokud bude úspěšný, pak bude oddechový

čas nebo střídání povoleno okamžitě.

Ustanovení 4

Jestliže je odpískána chyba proti kterémukoli družstvu a je žádáno o oddechový čas, pak je oddechový čas povolen až v době, kdy skončí veškerá komunikace rozhodčího se stolkem zapisovatele. V případě páté osobní chyby hráče, musí tato komunikace zahrnout kompletní a nezbytné postupy při střídání. Až je tento postup ukončen, oddechový čas může začít a rozhodčí zapíská a dá signál pro oddechový čas.

Oficiální výklad FIBA 2008 8

Příklad 1:

Trenér A žádá o oddechový čas. Následující mrtvý míč je výsledkem odpískání osobní chyby hráčovi B4, je to jeho 5. osobní chyba.

Výklad:

Oddechový čas nemůže začít, pokud neskončí veškerá komunikace se stolkem zapisovatele a náhradník za B4 vstoupí do hřiště.

Příklad 2:

Trenér A žádá o oddechový čas. Následující mrtvý míč je výsledkem odpískání osobní chyby hráčovi B5, je to jeho 5. osobní chyba. Zatím co rozhodčí komunikuje se stolkem zapisovatele, hráči jdou okamžitě ke svým lavičkám spíše, než aby čekali na hvizd rozhodčího oznamující začátek oddechového času.

Výklad:

Družstvům musí být dovoleno jít ke svým lavičkám v okamžiku, kdy hodiny hry stojí a jsou si vědoma toho, že bylo žádáno o oddechový čas, i když formálně oddechový čas ještě nezačal.

Ustanovení 5

Když rozhodčí odhalí skutečnost, že na hřišti je více jak pět hráčů u jednoho družstva, chyba musí být opravena okamžitě, bez vystavení družstva soupeře do nevýhody.

Když předpokládáme, že rozhodčí a rozhodčí u stolku vykonávají svou práci správně, jeden hráč musel vstoupit nebo zůstat na hřiště nedovoleně. Rozhodčí musí proto nařídit jednomu hráči opustit hřiště okamžitě a udělit technickou chybu trenérovi družstva (označení „B“). Trenér je zodpovědný zajistit, že střídání je správné a střídaný hráč opustí hřiště okamžitě po vystřídání.

Příklad:

V době, kdy se hraje, je odhaleno, že družstvo A má na hřišti více jak pět hráčů.

a) V době odhalení družstvo B (s pěti hráči) má míč pod kontrolou.

b) V době odhalení družstvo A (s více jak pěti hráči) má míč pod kontrolou.

Výklad:

a) Hra bude zastavena okamžitě, ledaže není družstvo B vystaveno do nevýhody. Hráč,

který vstoupil (nebo zůstal) do hry nedovoleně, musí opustit hru a technická chyba

(označena „B“) bude udělena trenérovi družstva.

b) Hra bude zastavena okamžitě. Hráč, který vstoupil (nebo zůstal) do hry nedovoleně

musí opustit hru a technická chyba (označena „B“) bude udělena trenérovi

družstva.

Ustanovení 6

Po odhalení, že družstvo hraje s více jak pěti hráči, je také odhaleno, že byly zaznamenány body nebo byl odpískán faul na hráče A5, který hrál nedovoleně. Všechny zaznamenané body jsou platné a všechny odpískané osobní chyby tohoto hráče (nebo na tohoto hráče) musí být kvalifikovány jako osobní chyby hráče.

Příklad:

Rozhodčí si je vědom, že hráč A5 je na hřišti a účastní se hry jako šestý hráč družstva A.

Oficiální výklad FIBA 2008 9

a) Hra je následně zastavena odpískáním osobní chyby hráčovi A5.

b) Hra je následně zastavena po vstřelení koše z pole hráčem A5.

c) Hra je zastavena poté, co B5 fauluje A5 během neúspěšné střely z pole.

Výklad:

a) Osobní chyba hráče A5 musí být vzata v úvahu a podle toho potrestána.

b) Vstřelený koš bude platit.

c) Trestné hody, jako výsledek osobní chyby hráče B5, musí provádět hráč družstva A,

který byl na hřišti v momentě odpískání osobní chyby a je vybrán trenérem A.

Ustanovení 7

Čl. 18 a 19 vyjasňují, kdy začíná a končí příležitost pro střídání nebo oddechový čas. Trenéři žádající oddechový čas nebo střídání si musí být vědomi těchto omezení a být připraveni žádat o oddechový čas nebo střídání pouze ve vhodném čase. Jestliže žádost je podána v jiném čase než je příležitost pro oddechový čas nebo střídání, střídání nebo oddechový čas nemusí být povoleno okamžitě.

Příklad 1:

Příležitost střídání nebo oddechového času právě skočila a trenér družstva A běží ke stolku zapisovatele, hlasitě žádá o střídání nebo oddechový čas. Zapisovatel reaguje a nesprávně zazní signál. Rozhodčí zapíská a přeruší hru.

Výklad:

Protože rozhodčí zapíská, míč je mrtvý a hodiny hry stojí, výsledkem toho je normální příležitost pro střídání nebo oddechový čas. Nicméně, žádost byla oznámena pozdě, střídání nebo oddechový čas nesmí být povoleno. Hra musí okamžitě znovu začít.

Příklad 2:

Ovlivnění směřování míče ke koši nebo srážení míče nastane

a) V průběhu posledních dvou minut poslední čtvrtiny nebo prodloužení.

b) V jakémkoliv jiném období hry než v průběhu posledních dvou minut poslední

čtvrtiny nebo prodloužení.

Ve stejném okamžiku kdy došlo k přestupku, jsou náhradníci z jednoho nebo obou družstev připraveni u stolku zapisovatele, a chtějí střídat do hry.

Výklad:

V obou případech a) i b) hodiny hry stojí a míč se stane mrtvým z důvodu přestupku. Střídání bude povoleno.

Čl. 24 Dribling

Ustanovení

Jestliže hráč nedovoleně hodí míč proti desce (není to pokus o legitimní hod), pak je to považováno za to samé, jako když hráč odráží míč od podlahy. Jestliže se hráč potom dotkne míče znovu než je tečován (nebo bude tečován) dalším hráčem, pak je to považováno za dribling.

Příklad 1:

A4 ještě nedribloval, pak tento hráč hodí míč proti desce, chytí ho znovu před tím než se míč dotkl jiného hráče.

Oficiální výklad FIBA 2008 10

Výklad:

Po chycení míče (míč spočinul v jeho rukách) A4 může střílet na koš nebo přihrát, ale nesmí začít nový dribling.

Příklad 2:

Po ukončení driblingu, kdy je hráč v souvislém pohybu nebo již stojí , A4 hodí míč proti desce a chytí míč znovu dříve než se ho dotkl jiný hráč.

Výklad:

A4 se dopouští přestupku, protože začal nový dribling.

Čl. 25 Kroky

Ustanovení

Není považováno za přestupek, když hráč, který leží na podlaze, získá kontrolu míče. Stejně tak není přestupek, když hráč, který již má míč pod kontrolou, upadne neúmyslně na podlahu. Je také možné, že pohybová energie hráče, který padá na zem, způsobí, že hráč se krátce sklouzne, což je v souladu s pravidly. Pokud se ale hráč následně kutálí nebo se pokusí vstát zatímco má stále míč pod kontrolou, dopustí se přestupku.

Příklad 1:

Zatímco má A3 míč v držení, ztratí rovnováhu a upadne na podlahu.

Výklad:

Neúmyslné upadnutí hráče A3 na podlahu je v souladu s pravidly.

Příklad 2:

Hráč A3, zatímco leží na podlaze, získá kontrolu míče. A3 potom:

a) Přihraje míč hráči A4.

b) Začne driblovat, zatímco stále leží na podlaze.

c) Pokusí se vstát, zatímco stále drží míč.

Výklad:

V případech a) i b) zahrál hráč A3 v souladu s pravidly.

V případech c) se hráč A3 dopustil přestupku „kroky“.

Příklad 3:

Hráč A3, zatímco drží míč, upadne na podlahu. Jeho pohybová energie způsobí, že se před tím než se zastaví, sklouzne po podlaze.

Výklad:

Neúmyslné sklouznutí hráče A3 není přestupek. Pokud se ale hráč A3 následně kutálí nebo se pokusí vstát zatímco má stále míč pod kontrolou, dopustí se přestupku „kroky“.

Čl. 28 Osm vteřin

Ustanovení 1

Používání tohoto pravidla je založeno pouze na individuálním počítání osmi vteřin rozhodčím. V případě neshody mezi počtem vteřin, které počítá rozhodčí a počtem vteřin, které ukazuje zařízení 24 vteřin, rozhodnutí rozhodčího musí mít přednost.

Oficiální výklad FIBA 2008 11

Příklad:

A4 dribluje ve své zadní polovině, když rozhodčí zapíská přestupek 8 vteřin. Zařízení 24 vteřin ukazuje, že uběhlo pouze 7 vteřin.

Výklad:

Rozhodnutí rozhodčího je správné. Pouze rozhodčí je oprávněn rozhodnout, kdy je ukončeno období 8 vteřin.

Ustanovení 2

Jestliže je počítání 8 vteřin na zadní polovině zastaveno, protože je odpískána situace rozskoku a výsledkem alternativního držení je vhazování družstvem, které mělo kontrolu míče, pak toto družstvo musí mít pouze zbytek času, který zbývá do vypršení období 8 vteřin.

Příklad:

Družstvo A kontroluje míč 5 vteřin ve své zadní polovině, je zapískán držený míč. Rozhodčí určili, že družstvo A je označeno pro vhazovaní z důvodu alternativního držení.

Výklad:

Družstvo A má pouze zbývající 3 vteřiny pro případ, aby se míč dostal do přední poloviny družstva A.

Ustanovení 3

Během driblingu při přechodu ze zadní na přední polovinu hřiště, je míč v přední polovině hřiště tehdy, pokud se obě nohy driblující hráče i míč dotýkají přední poloviny. Toto se vztahuje pouze na driblujícího hráče.

Příklad 1:

A1 (který nedribluje) stojí obkročmo nad středovou čárou. Dostane přihrávku od spoluhráče A2, který je na zadní polovině. A1 potom přihraje zpět hráči A2, který stojí stále na zadní polovině.

Výklad:

Hráč A2 se dopustí přestupku, protože hráč A1 není driblující hráč. Čl. 28.1.3, odrážka 3 se vztahuje pouze na driblujícího hráče.

Příklad 2:

A2 dribluje s míče ze své zadní poloviny a chytí míč do rukou zatímco stojí obkročmo nad středovou čárou. Potom přihraje spoluhráči A1, který také stojí obkročmo nad středovou čárou.

Výklad:

Dribling končí v okamžiku, kdy se hráč dotkne míče současně oběma rukama nebo nechá míč spočinout v jedné nebo obou rukou. Proto A2 není nadále považován za driblujícího hráče. Jakákoliv přihrávka hráče A2 na hráče A1, který stojí obkročmo nad středovou čárou, nebo přihrávka na jiného spoluhráče stojícího na zadní polovině je přestupek.

Příklad 3:

Hráč A2 dribluje s míčem ze své zadní poloviny a jednou nohou (ne oběma) už stojí v přední polovině. Potom A2 přihrává míč A1, který stojí obkročmo nad středovou čárou. A1 pak pokračuje driblingem na svojí zadní polovinu.

Oficiální výklad FIBA 2008 12

Výklad:

Přestupek hráče A1. Původní driblující hráč A2 sice ještě nedostal míč do přední poloviny hřiště, ale míč se dostal do přední poloviny hřiště družstva A, když se dotknul hráče A1, který se částí svého těla dotýkal přední části hřiště. A1 se tak nemohl s míčem vrátit na svou zadní polovinu hřiště.

Příklad 4:

Driblující hráč A4 postupuje s míčem ze zadní poloviny hřiště družstva A, když se zastaví, ale pokračuje v driblingu

a) Zatímco stojí obkročmo nad středovou čárou.

b) Zatímco má obě nohy na přední polovině, ale míčem dribluje na zadní polovině.

c) Zatímco má obě nohy na zadní polovině, ale míčem dribluje na přední polovině.

Výklad:

Ve všech případech a), b) i c), driblující hráč A4 je stále považován za hráče na zadní polovině hřiště, dokud se obě nohy i míč nedotýkají přední poloviny. V každém z těchto případů pokračuje počítání osmi vteřin.

Příklad 5:

Driblující hráč A4 postupuje s míčem ze zadní poloviny hřiště družstva A, dribluje podél středové čáry, zatímco má obě nohy v přední polovině hřiště, ale míčem dribluje na zadní polovině hřiště. A4 pokračuje v driblingu a oběma nohama se vrátí do zadní poloviny hřiště.

Výklad:

Driblující hráč A4 je stále považován za hráče na zadní polovině hřiště, dokud se obě nohy i míč nedotýkají přední poloviny. V každém z těchto případů pokračuje počítání osmi vteřin.

Čl. 29 Dvacet čtyři vteřin

Ustanovení 1

Když pokus o střelu z pole je blízko konce období 24 vteřin a signál zazní, dokud je míč ve vzduchu, míč se dotkne desky nebo mine obroučku, přestupek se stal v době, kdy soupeř nezískal okamžitou a jasnou kontrolu míče. Míč je udělen soupeři ke vhazování nejblíže k místu, kdy byly rozhodčími zastaveny hodiny hry, ne však přímo za deskou.

Příklad 1:

A5 střílí na koš, míč je vzduchu, když zazní signál zařízení 24 vteřin. Míč se dotkne desky a pak se kutálí na podlaze, když se ho dotkne B4, následně A4 a nakonec ho má pod kontrolou hráč B5.

Výklad:

Je to přestupek 24 vteřin, protože míč minul obroučku a poté to nebyla okamžitá a jasná kontrola míče soupeřem.

Příklad 2:

Střela hráče A5 se dotkne desky, ale mine obroučku. Při doskakování je míč tečován, ale ne kontrolován hráčem B5, následně A5 získává kontrolu míče. V tomto momentě zazní signál zařízení 24 vteřin.

Oficiální výklad FIBA 2008 13

Výklad:

Stal se přestupek 24 vteřin. Zařízení 24 vteřin pokračuje v měření daného období, když střela mine obroučku a míč je znovu pod kontrolou hráčem družstva A.

Příklad 3:

Na konci období 24 vteřin, A4 střílí na koš. Střela je dovoleně blokována hráčem B4 a pak zazní signál zařízení 24 vteřin. Po tomto signálu B4 fauluje A4.

Výklad:

Stal se přestupek 24 vteřin. Osobní chyba hráče B4 je zanedbána s výjimkou technické, nesportovní nebo diskvalifikující chyby.

Příklad 4:

Střela z pole hráče A4, míč je vzduchu, když zazní signál zařízení 24 vteřin. Míč mine obroučku, poté je okamžitě odpískán držený míč mezi hráči A5 a B5.

Výklad:

Stal se přestupek 24 vteřin. Družstvo B nezískalo okamžitou a jasnou kontrolu míče při doskakování.

Ustanovení 2

Jestliže družstvo, které mělo kontrolu míče a je určeno pro následné vhazování z důvodu alternativního držení, pak má pouze zbývající čas období 24 vteřin v momentě, kdy je odpískána situace rozskoku.

Příklad 1:

Družstvo A kontroluje míč, zbývá 10 vteřin z 24 vteřinového období, když je odpískán držený míč. Podle alternativního držení vhazuje:

a) družstvo A

b) družstvo B

Výklad:

a) Družstvo A musí mít pouze zbývajících 10 vteřin z období 24 vteřin.

b) Družstvo B musí mít nových 24 vteřin.

Příklad 2:

Družstvo A kontroluje míč, zbývá 10 vteřin z 24 vteřinového období, když míč jde do zámezí. Rozhodčí je v pochybnostech, který z hráčů A4 nebo B4 se dotkl míče jako poslední před tím, než šel míč do zámezí, nebo nemůže označit, který hráč se poslední dotkl míče, než se dostal do zámezí. Podle alternativního držení vhazuje:

a) družstvo A

b) družstvo B

Výklad:

a) Družstvo A musí mít pouze zbývajících 10 vteřin z období 24 vteřin.

b) Družstvo B musí mít nových 24 vteřin.

Oficiální výklad FIBA 2008 14

Čl. 30 Zahrání míče do zadní části hřiště

Ustanovení

Postavení hráče ve vzduchu vzhledem k podlaze je určeno místem, kterého se hráč dotkl naposledy před tím, než se odrazil do vzduchu.

Jestliže hráč ve vzduchu

a) vyskočí ze své přední poloviny,

b) získá kontrolu míče a přitom je prvním hráčem svého družstva, který získá novou

kontrolu míče pro družstvo, a

c) a pak dopadne na podlahu ve své zadní polovině, tak takový hráč nemá možnost se

vyhnout přestupku zahrání míče do zadní poloviny hřiště.

Aby se zabránilo těmto nespravedlivým situacím, byla v Čl. 30 přijata výjimka, která určuje, že pokud hráč ve vzduchu získá novou kontrolu míče družstva, tak pozice tohoto hráče vzhledem k podlaze v přední nebo zadní polovině hřiště nebude určena až do okamžiku, kdy se hráč vrátí oběma nohama na podlahu.

Příklad 1:

Hráč A4 se ve své zadní polovině pokouší o přihrávku do rychlého protiútoku na hráče A5 v přední polovině. Hráč B3 ve své přední polovině (v zadní polovině družstva A) vyskočí a zatímco je ve vzduchu zachytí přihrávku a následně dopadne

a) Oběma nohama na zadní polovinu hřiště družstva B.

b) Obkročmo nad středovou čáru.

Výklad:

Nedošlo k přestupku. Hráč B3 byl ve vzduchu, když získal první kontrolu míče pro družstvo B, jeho pozice vzhledem k podlaze v přední nebo zadní polovině hřiště nebyla určena až do okamžiku, kdy se hráč vrátil oběma nohama na podlahu. V obou případech a) i b) dopadl hráč A5 na zadní polovinu družstva A v souladu s pravidly.

Příklad 2:

Během rozskoku zahajujícího první čtvrtinu utkání je míč dovoleně udeřen, když hráč A5, který se neúčastní rozskoku, vyskočí z přední poloviny hřiště družstva A, zatímco je ve vzduchu získá kontrolu míče a dopadne do zadní poloviny hřiště družstva A

a) Oběma nohama na zadní polovinu hřiště družstva B.

b) Obkročmo nad středovou čáru.

Výklad:

Nedošlo k přestupku. Družstvo A získalo kontrolu míče když byl hráč A5 ve vzduchu. V obou případech a) i b) dopadl hráč A5 na zadní polovinu družstva A v souladu s pravidly.

Příklad 3:

Hráč A4 vhazuje ze zázemí na své přední polovině a pokouší se přihrát míč hráči A3. Hráč A3 vyskočí do vzduchu, získá kontrolu míče a vrátí se na podlahu

a) Oběma nohama na zadní polovinu hřiště družstva B.

b) Obkročmo nad středovou čáru.

Výklad:

Družstvo A získalo kontrolu míče na přední polovině ještě před tím, než hráč A3 získal kontrolu míče, zatímco byl ve vzduchu. V obou případech a) i b) se jedná o přestupek zahrání míče do zadní poloviny hřiště.

Oficiální výklad FIBA 2008 15

Čl. 31 Ovlivnění směřování míče ke koši a srážení míče

Ustanovení 1

Když je míč nad úrovní obroučky během hodu na koš z pole nebo trestného hodu, pak je to srážení míče, jestliže hráč protáhne ruku košem a dotkne se míče.

Příklad:

Hráč A4 hází poslední nebo jediný trestný hod, před tím, než se míč dotkne obroučky, hráč B4 protáhne ruku košem a dotkne se míče.

Výklad:

Přestupek hráče B4, který nastal nedovoleným dotykem míče. Jeden bod je přidělen družstvu A a technická chyba je odpískána hráči B4.

Ustanovení 2

Když je míč nad úrovní obroučky během přihrávky nebo doskakování, nastane srážení míče, jestliže hráč protáhne ruku košem a dotkne se míče.

Příklad:

Míč je nad úrovní obroučky z důvody přihrávky, když hráč A4 protáhne ruku košem a dotkne se míče.

Výklad:

Nastalo srážení míče. Družstvu B jsou přiznány dva nebo tři body.

Ustanovení 3

Následně po posledním nebo jediném trestném hodu a potom co se dotkl míč obroučky, pak trestný hod mění svou hodnotu na dva body, když je dovoleně tečován kterýmkoli hráčem před tím, než vchází do koše.

Příklad:

Poslední nebo jediný trestný hod je proveden hráčem A4, dotkl se obroučky a odráží se nad úroveň, když hráč B4 se snaží odrazit míč mimo, ale míč vchází do koše.

Výklad:

Protože míč byl zahrán dovoleně, trestný hod mění svou hodnotu a dva body jsou přiznány družstvu A.

Ustanovení 4

Jestliže, po střeleckém pokusu z pole, se hráč dotkne míče na jeho vzestupném letu, všechna omezení, vztahující se na ovlivnění směřování míče ke koši nebo srážení míče, musí být aplikována.

Příklad:

Po střelecké pokusu z pole hráčem A4 je míč ve vzduchu tečován na jeho vzestupném letu hráčem B5 (nebo A5).

Na jeho sestupném letu do koše je tečován hráčem:

a) A3

b) B3

Oficiální výklad FIBA 2008 16

Výklad:

Dotyk hráčů B5 (nebo A5) s míčem na jeho vzestupné dráze je dovolen a nemění hodnotu střeleckého pokusu. Nicméně, následující dotyk míče na jeho sestupném letu hráčem A3 nebo B3 je přestupek. Následně:

a) Míč je přidělen družstvu B ke vhazování.

b) Dva nebo tři body jsou připsány družstvu A.

Ustanovení 5

Za srážení míče během pokusu z pole je považováno, když obránce rozvibruje desku nebo obroučku tak, že podle mínění rozhodčího to zabránilo pádu míče do koše.

Příklad:

Hráč A4 se pokouší o střelu za tři body těsně před koncem utkání.Ve chvíli, kdy míč je ve vzduchu, zazní signál hodin hry oznamující konec utkání. Po tomto signálu, hráč B4 rozvibruje desku nebo obroučku tak, že podle mínění rozhodčího to zabránilo pádu míče do koše.

Výklad:

I když zazní signál hodin hry oznamující konec utkání, míč zůstává živý a nastal přestupek srážení míče. Tři body jsou přiznány družstvu A.

Ustanovení 6

Srážení míče nastává, když během hodu na koš se obránce nebo útočník dotkne desky nebo koše, zatímco je míč v doteku s obroučkou a má možnost padnout do koše.

Příklad: Po střele hráče A4 z pole, míč se odrazil od obroučky a znovu se dotkl obroučky. Míč se stále dotýká obroučky, když hráč B4 se dotýká koše nebo desky. Je to přestupek srážení míče?

Výklad:

Ano. Omezení pravidla srážení míče se uplatňují tak dlouho dokud má míč možnost padnout do koše.

Čl. 35 Oboustranná chyba

Ustanovení

Jakmile nastanou protikladná rozhodnutí rozhodčích nebo se vyskytne porušení pravidel přibližně ve stejném čase a jednou ze sankcí je zrušení vstřeleného koše, sankce má převahu a koš není uznán.

Příklad:

V době hodu na koš, je způsoben fyzický kontakt mezi střelcem A4 a B4. Míč padá do koše. Přední rozhodčí píská útočnou osobní chybu hráči A4, pak nesmí platit koš. Zadní rozhodčí píská osobní chybu obránci B4, v tom případě musí platit koš.

Výklad:

Je to oboustranná chyba, není uznán koš. Hra bude pokračovat vhazováním družstvem A ze zázemí na prodloužené čáře TH. Družstvo dohrává pouze zbývající čas z limitu 24 vteřin.

Oficiální výklad FIBA 2008 17

Čl. 36 Nesportovní chyba

Ustanovení

Jestliže je míč v zázemí pro vhazování a je stále v rukou rozhodčího anebo je k dispozici hráči pro vhazování, a v tomto okamžiku bránící hráč na hřišti způsobí kontakt s hráčem s hráčem na hřišti z vhazujícího družstva, a je odpískaný faul, pak musí být posouzen jako nesportovní chyba.

Příklad 1:

A4 drží míč nebo má míč k dispozici pro vhazování ze zázemí, když B5 způsobí kontakt s hráčem A5 a je mu odpískán faul.

Výklad:

Protože se B5 zřejmě nesnaží hrát na míč, snaží se získat nesportovní výhodu tím, že neumožní pustit hodiny hry. Nesportovní chyba musí být odpískána bez předchozího varování.

Příklad 2:

Míč opustil ruce hráče A4 vhazujícího ze zázemí, když B5 způsobí kontakt s A5 a je mu odpískán faul.

Výklad:

Normální osobní chyba bude odpískána, ledaže by rozhodčí posoudil tvrdost faulu hráče B5 tak, že vyžaduje odpískání nesportovní nebo diskvalifikující chyby.

Čl. 38 Technická chyba

Ustanovení 1

Když rozhodčí upozorňuje hráče na činnost nebo chování, které při opakování může vést až k udělení technické chyby, pak varování musí být také oznámeno trenérovi družstva a musí se týkat všech členů družstva za podobné činy po zbytek utkání. Oficiální varování musí být sděleno pouze, když hodiny hry stojí a míč je mrtvý.

Příklad:

Člen týmu A je varován pro:

a) Zabraňování vhazování.

b) Tleskání před tváří soupeře, který střílí na koš z pole.

c) Nesportovní chování.

d) Jakékoli další činy, které se opakují, mohou vést k udělení technické chyby.

Výklad:

Varování musí být oznámeno také trenérovi družstva A a musí se týkat všech členů družstva, za podobné činy, po zbytek (do konce) utkání.

Ustanovení 2

Během přestávky utkání je technická chyba udělena členovi družstva, který je oprávněn hrát a který je označen jako hrající trenér, technická chyba se považuje za chybu hráče a počítá se do chyb družstva v následujícím období.

Příklad:

A4 je hrajícím trenérem. Hráči A4 je udělena technická chyba za:

a) Zavěšení se na obroučku během rozcvičování před utkáním a v polovině utkání.

Oficiální výklad FIBA 2008 18

b) Nesportovní chování během přestávky.

Výklad:

V obou případech je technická chyba udělena A4 jako hráči. Chyba se musí počítat jako jedna z chyb družstva v následujícím období a stejně je zaznamenána mezi pět chyb hráče A4.

Ustanovení 3

Dokud hráč hází na koš, soupeři není dovoleno vyvést střelce z jeho úmyslu činy jako jsou mávání rukama a tím zasahování do střelcova zorného pole, hlasitě křičet, dupat nohama nebo tlesknout rukama v blízkosti střelce.

Výsledkem tohoto může být udělení technické chyby, pokud je těmito činy střelec znevýhodněn. Pokud není střelec znevýhodněn, potom stačí varování.

Příklad:

A4 hází na koš, když B4 se pokouší rozptýlit střelce A4 hlasitým křikem nebo zadupáním nohama do podlahy.

Hod na koš je:

a) Úspěšný.

b) Neúspěšný.

Výklad:

a) Hráč B4 bude varován a musí to být oznámeno i trenérovi B. Varování se týká

všech členů družstva B a platí po celý zbytek utkání.

b) Hráči B4 je udělena technická chyba.

Ustanovení 4

Jestliže se vrací do hry hráč, který se již dopustil své páté chyby a poté, co bylo ohlášeno, že tento hráč již není oprávněn se dále účastnit hry, pak nedovolená účast musí být potrestána ihned po odhalení, avšak soupeř tím nesmí být vystaven do nevýhody.

Příklad:

Poté, co se dopustil své 5. chyby, hráči B4 je oznámeno, že již není dále oprávněn se účastnit hry. Později, B4 je opět střídán do hry. Nedovolená účast hráče B4 je odhalena:

a) Před tím, než se míč stal živým pro znovuzahájení hry.

b) Poté, co se míč stal živým a dokud mělo kontrolu míče družstvo A.

c) Poté, co se míč stal živým a dokud mělo kontrolu míče družstvo B.

d) Poté, co se míč stal znovu mrtvým následně potom, co se hráč B4 vrátil do hry.

Výklad:

a) Hráč B4 musí být okamžitě stažen ze hry. Technická chyba musí být udělena trenérovi

(zapsána jako „B“).

b) Hra musí být zastavena okamžitě, pokud není družstvo A vystaveno do nevýhody. Hráč B4

musí být stažen ze hry a technická chyba musí být udělena trenérovi (zapsána jako

„B“).

c), d) Hra musí být zastavena okamžitě. Hráč B4 musí být stažen ze hry a

technická chyba musí být udělena trenérovi (zapsána jako „B“).

Ustanovení 5

Jestliže, po tom co bylo oznámeno, že již není dále oprávněn účastnit se hry pro pět osobních chyb hráč vstoupí opět do hry a střílí koš, dopustí se chyby, je faulován soupeřem před tím,

Oficiální výklad FIBA 2008 19

než byla odhalena jeho nedovolená účast ve hře, koš ze hry je platný a chyba je považována za hráčovu chybu.

Příklad:

Potom, co se dopustil páté chyby a bylo oznámeno, že již není dále oprávněn účastnit se hry, hráč B4 vstoupí znovu do hry. Nedovolená účast B4 byla odhalena potom, co:

a) B4 střílí koš.

b) B4 způsobí chybu.

c) B4 je faulován hráčem A4 (pátá chyba družstva).

Výklad:

a) Koš, vstřelený hráčem B4, musí platit.

b) Chyba, způsobená hráčem B4, je považována za hráčovu chybu.

c) Dva trestné hody musí střílet náhradník hráče B4.

Po všech výše uvedených případech, musí být vykonán trest za technickou chybu trenérovi družstva B ( zapsána „B“).

Ustanovení 6

Jestliže se dopustil páté osobní chyby a nebylo oznámeno, že již není dále oprávněn účastnit se hry, hráč zůstává (nebo se vrací) ve hře, hráč musí být stažen ze hry jakmile je odhalena chyba (pokud není soupeř vystaven do nevýhody). Nebudou aplikovány tresty za nedovolenou účast hráče na hřišti. Jestliže hráč střílí koš ze hry, způsobuje faul nebo je faulován soupeřem, pak koš musí platit a chyby musí být považovány za osobní chyby hráčů.

Příklad 1:

A10 žádá střídání za A4. Následný mrtvý míč je výsledkem osobní chyby hráče A4 a A10 vchází do hry.

Rozhodčí nestačili (zanedbali) oznámit, že to byla pátá chyba hráče A4. Později se A4 vrací do hry. Této nedovolené účasti hráče A4 si byli vědomi poté co:

a) Začaly běžet hodiny hry a hráč A4 se účastnil hry.

b) Hráč A4 vstřelil koš.

c) Hráč A4 fauluje B4.

d) Hráč B4 fauluje A4 během neúspěšného hodu na koš.

Výklad:

a) Hra musí být zastavena, hráč A4 musí být okamžitě odstraněn ze hry a vystřídán,

pokud není družstvo B vystaveno do nevýhody. Nebude udělen trest pro

nedovolenou účast.

b) Koš ze hry, vstřelený hráčem A4, platí.

c) Osobní chyba, které se dopustil hráč A4, je považována za chybu hráče a je

příslušně potrestána.

d) Osobní chyba, které se dopustil hráč B4, je považována za chybu proti hráči.

Náhradníkovi hráče A4 budou přiděleny dva nebo tři trestné hody.

Příklad 2:

Deset minut před začátkem utkání, technická chyba je odpískána hráči A4. Před začátkem utkání jsou házeny dva trestné hody hráčem B4. Pak utkání začne rozskokem, ale hráč B4 není v základní pětce. Je to správné?

Oficiální výklad FIBA 2008 20

Výklad:

Ne. Trestné hody musí provádět hráč označený v základní pětce. Střídání nemůže být povoleno, protože nezačaly běžet hodiny hry.

Ustanovení 7

Pokud hráč upadne na podlahu ve snaze předstírat faul a získat tak nesportovní výhodu tím, že bude protihráči nespravedlivě odpískána osobní chyba, nebo se snaží vytvořit nesportovní atmosféru mezi diváky proti rozhodčím, pak takové chování bude posuzováno jako nesportovní.

Příklad:

Hráč A4 směřuje ke koši, když bránící hráč B4 upadne pozadu na podlahu aniž by mezi těmito hráči došlo ke kontaktu, nebo po tom, kdy došlo k zanedbatelnému kontaktu, který nemohl způsobit teatrální projev hráče B4. Varování na tyto projevy bylo již hráčům družstva B uděleno prostřednictvím trenéra družstva B.

Výklad:

Takové chování je zřejmě nesportovní a narušuje hladký průběh utkání. Technická chyba musí být udělena.

Ustanovení 8

Vážná zranění mohou být způsobena, pokud je tolerováno nadměrné používání loktů, zejména v situacích spojených s doskakováním a s těsným bráněním hráčů. Jestliže při takové hře dojde ke kontaktu, může být odpískána osobní chyba. Pokud ke kontaktu nedojde, může být odpískána technická chyba.

Příklad:

A4 získá kontrolu míče při doskoku a dopadne na podlahu. Ihned potom je A4 těsně bráněn hráčem B4. Aniž by došlo ke kontaktu s B4, A4 nadměrně používá lokty ve snaze zastrašit B4 nebo, aby získal dostatek místa pro pivotování, přihrávání nebo dribling.

Výklad:

Hra hráče A4 neodpovídá duchu a záměru pravidel. Technická chyba může být udělena proti hráči A4.

Čl. 39 Šarvátky

Ustanovení

Jestliže je družstvu přiděleno vhazování, protože mělo míč pod kontrolou v době, kdy byla hra přerušena šarvátkou nebo výhružkami, potom má na dohrání zbývající čas z období 24 vteřin, kdy byla hra přerušena.

Příklad:

Družstvo A má držení míče 20 vteřin, když nastane situace, která může vést k šarvátce. Rozhodčí vyloučili členy obou družstev, kteří opustili hranice území lavičky družstva. Hra znovu začne vhazováním družstva A.

Výklad:

Družstvo A, které kontrolovalo míč před šarvátkou, je přiděleno vhazování na prodloužené středové čáře naproti

stolku zapisovatele, a zbývají mu pouze 4 vteřiny z 24 vteřinového období.

Oficiální výklad FIBA 2008 21

Čl. 42 Zvláštní situace

Ustanovení 1

Situace, kdy může dojít k dalším chybám ve stejném časovém úseku, kdy čas stojí. Rozhodčí musí brát zvláštní pozornost na pořadí, kdy došlo k přestupkům nebo chybám a stanovit, které tresty budou prováděny a které tresty budou zrušeny.

Příklad:

Hráč A4 střílí z výskoku na koš. Dokud je míč ve vzduchu, zazní signál zařízení 24 vteřin. Po signálu, ale dokud je A4 ještě ve vzduchu, hráč B4 se dopustí nesportovní chyby na hráče A4 a:

a) Míč mine obroučku.

b) Míč se dotkne obroučky, ale nevchází do koše.

c) Míč padne do koše.

Výklad:

Ve všech třech případech nemůže být ignorována nesportovní chyba B4.

a) Hráč A4 byl faulován B4 při střelbě. Přestupek 24 vteřin družstva A bude zanedbán,

protože nastal až po nesportovní chybě. Trest - dva nebo tři trestné hody

s následným vhazováním družstva A na prodloužené středové čáře naproti stolku

zapisovatele.

b) Nenastal přestupek 24 vteřin, dva nebo tři trestné hody jsou přiznány A4 a poté

následuje vhazování družstva A na prodloužené středové čáře, naproti stolku

zapisovatele.

c) Nenastal přestupek 24 vteřin. Dva nebo tři body jsou přiznány hráči A4 s

následným jediným dodatkovým trestným hodem. Družstvu A je přidělen míč k

vhazování na prodloužené středové čáře naproti stolku zapisovatele.

Ustanovení 2

Jestliže nastala oboustranná chyba během provádění trestných hodů, nebo jsou způsobeny chyby se stejnými tresty během trestných hodů, chyby jsou zapsány, ale nejsou prováděny tresty.

Příklad 1:

A4 jsou přiděleny dva trestné hody. Po prvním trestném hodu, je odpískána oboustranná chyba hráčům A5 a B5.

Výklad:

Chyby jsou zapsány A5 a B5, potom provede A4 druhý trestný hod a hra začne normálně jako po posledním nebo jediném trestném hodu.

Příklad 2:

A4 jsou přiděleny dva trestné hody. Po prvním trestném hodu je odpískána technická chyba A5 a následně i B5.

Výklad:

Technické chyby jsou zapsány A5 a B5. Potom provede A4 druhý trestný hod a hra začne normálně jako po posledním nebo jediném trestném hodu.

Oficiální výklad FIBA 2008 22

Příklad 3:

A4 jsou přiděleny dva trestné hody. Oba trestné hody jsou úspěšné. Před tím, než se míč stane opět živým po posledním trestném hodu:

a) Dopustili se oboustranné chyby A5 a B5.

b) A5 a B5 byly odpískány technické chyby.

V obou případech a) i b) jsou chyby zapsány příslušným hráčům, potom hra musí začít vhazováním za koncovou čarou po úspěšném posledním nebo jediném trestném hodu.

Ustanovení 3

V případě oboustranné chyby hra bude znovu zahájena vhazováním družstvem, které mělo míč pod kontrolou nebo bylo oprávněno k míči, když byla odpískána oboustranná chyba.

V případě zvláštní situace, když byly zrušeny rovnocenné tresty proti oběma družstvům a následně nebudou prováděny žádné tresty, hra bude znovu zahájena vhazováním družstvem, které mělo míč pod kontrolou nebo bylo oprávněno k míči před prvním porušením pravidel.

V případě, že žádné družstvo nemělo míč pod kontrolou nebo nebylo oprávněno k míči před prvním porušením, pak nastává situace rozskoku. Hra bude znovu zahájena vhazováním podle alternativního držení.

Příklad:

Během přestávky mezi první a druhou čtvrtinou:

- Je odpískána oboustranná chyba mezi A5 a B5, kteří se navzájem udeřili a jsou

vyloučeni.

- Technické chyby jsou odpískány trenérovi družstva A a následně trenérovi

družstva B.

Šipka alternativního držení ukazuje do směru:

a) Pro družstvo A.

b) Pro družstvo B.

Jak bude znovuzahájení hra ve druhé čtvrtině?

Výklad:

a) Hra bude znovu zahájena vhazováním družstva A na prodloužené středové čáře proti stolku zapisovatele. V momentě, kdy se míč dotkne hráče ve hřišti, šipka bude otočena do směru pro družstvo B.

b) Následuje stejný postup, úvodní vhazování provede družstvo B.

Čl. 44 Opravitelné omyly

Ustanovení 1

Má-li být opraven omyl, musí být zjištěn rozhodčími, rozhodčími u stolku nebo komisařem

Dříve, než se míč stane živým po prvním mrtvém míči poté, co běžel po omylu čas. To je:

Nastane omyl Všechny omyly nastanou během mrtvého míče.

Živý míč Omyl je opravitelný.

Hodiny hry jsou spuštěny nebo pokračují Omyl je opravitelný.

Mrtvý míč Omyl je opravitelný.

Živý míč Omyl už není déle opravitelný.

Po opravě omylu, hra bude znovu zahájena v místě, kde byla přerušena pro opravu omylu. Míč bude přidělen družstvu, které mělo míč v době, kdy byly zastaveny hodiny hry pro opravu.

Oficiální výklad FIBA 2008 23

Příklad:

Před tím, než trest podle pravidel nabyl účinnosti, hráč B4 fauluje A4. Rozhodčí se dopouštějí omylu přiznáním dvou trestných hodů pro hráče A4. Po úspěšném posledním trestném hodu, hra pokračuje a jsou spuštěny hodiny hry. B5 obdrží míč, dribluje a střílí koš.

Chyba je odhalena:

a) Před tím, než je míč dán k dispozici hráči družstva A ke vhazování za koncovou

čarou.

b) Poté, co míč je k dispozici hráči družstva A ke vhazování za koncovou čarou.

Výklad:

Koš vstřelený hráčem B5 platí.

V případě a) musí být trestné hody zrušeny. Chyba je stále opravitelná a družstvu A bude přidělen míč ke vhazování za koncovou čarou, kde byla hra přerušena pro opravení omylu.

V případě b) omyl již není opravitelný a hra pokračuje.

Ustanovení 2

Dojde-li k omylu „Nesprávný hráč házel trestné hody“, trestné hody jako výsledek omylu musí být zrušeny a míč musí být přidělen soupeři ke vhazování na prodloužené čáře trestného hodu nebo, jestliže čas běžel, z místa, kde byla hra přerušena.

Jestliže si rozhodčí uvědomí, že nesprávný hráč má záměr střílet trestný hod(y) a tento záměr je odhalen rozhodčími dříve, než byl podán míč k provedení prvního nebo jediného trestného hodu, bude bez jakéhokoli potrestání nahrazen tento hráč hráčem správným.

Příklad:

B4 fauluje A4, je to šestá chyba družstva B v daném období. A4 jsou přiděleny dva trestné hody. Místo hráče A4 je to hráč A5, který se pokusí o dva trestné hody. Omyl je odhalen:

a) Před tím, než je dán míč k dispozici hráči A5 pro první trestný hod.

b) Po prvním úspěšném trestném hodu.

c) Po druhém TH, který byl úspěšný.

Výklad:

V případě a) je chyba včas odhalena a hráči A4 je nařízeno odházet oba trestné hody bez jakýchkoli dalších sankcí proti družstvu A.

V případě b) a c) trestné hody jsou zrušeny a hra znovu začne vhazováním družstva B ze zázemí na prodloužené čáře trestného hodu.

Stejný postup se použije i v případě, že chyba hráče B4, byla posouzena jako nesportovní.

Ustanovení 3

Když je chyba opravena, hra musí být znovu zahájena z místa přerušení pro opravu chyby, kromě opravy „Nepřiznání oprávněného trestného hodu“ a:

a) Jestliže nebylo změněno držení míče od doby, kdy byl udělán omyl, hra bude znovu zahájena jako po normálním trestném hodu (hodech).

b) Jestliže nebylo změněno držení míče od doby, kdy byl udělán omyl a stejné družstvo střílí koš, chyba musí být zanedbána a hra musí začít jako po normálním koši ze hry.

Příklad 1:

Hráč B4 fauluje A4 a je to pátá chyba družstva B v daném období. Chybně, hráči A4 nejsou přiznány dva trestné hody, ale vhazování ze zámezí. Hráč A5 vhazuje míč, když B5 odrazí míč z jeho rukou do zámezí. Trenér družstva A žádá o oddechový čas. Během oddechového

Oficiální výklad FIBA 2008 24

času rozhodčí uznali opravitelný omyl a zapískali, aby upozornili, že hráč A4 bude házet dva trestné hody.

Výklad:

Hráči A4 budou přiděleny dva trestné hody a hra bude znovu zahájena jako po normálním trestném hodu (hodech).

Příklad 2:

Hráč B4 fauluje A4 a je to pátá chyba družstva B v daném období. Chybně, hráči A4 nejsou přiděleny dva trestné hody, ale vhazování ze zámezí. Po vhazování A5 dribluje a pokouší se o střelbu z pole, ale je faulován hráčem B4 a jsou mu přiděleny dva trestné hody. Během doby, kdy hodiny hry stály, rozhodčí uznali opravitelný omyl.

Výklad:

Hráči A4 jsou přiznány dva trestné hody, nebude se doskakovat. Potom hráč A5 bude házet dva trestné hody a hra bude znovu zahájena jako po normálním trestném hodu (hodech).

Příklad 3:

B4 fauluje hráče A4 a je to pátá chyba družstva B v daném období. Chybně, hráči A4 nejsou přiznány dva trestné hody, ale vhazování ze zámezí. Po vyhození, hráč A5 střílí na koš a skóruje za 2/3 body. Před tím, než se míč stal znovu živý, rozhodčí odhalili opravitelný omyl.

Jak musí postupovat?

Výklad:

Omyl musí být zanedbán a hra bude pokračovat jako po normálním koši ze hry.

Čl. 46 První rozhodčí: povinnosti a práva

Ustanovení 1

Během normálního basketbalového utkání je docela možné, že se mohou vyskytnout situace, které nejsou specifikovány basketbalovými pravidly a basketbalovými výklady pravidel.

V těchto situacích je první rozhodčí zplnomocněn udělat rozhodnutí, založené na jeho osobním úsudku, v duchu a oddanosti fair-play a filozofie pravidel. První rozhodčí má právo rozhodnout o všem, co není výslovně uvedeno v pravidlech. Toto je obecně považováno za „pružné právo“ prvního rozhodčího.

Příklad:

Následně po koši družstva A se míč odkutálí daleko ze hřiště.

Výklad:

Rozhodčí by měl zapískat a zastavit hodiny hry. Oddechové časy a střídání pro obě družstva by měly být povoleny dokud hodiny hry stojí a míč je mrtvý.

Toto není aplikováno poté, kdy je koš vstřelený ze hry v posledních dvou minutách čtvrtého období nebo každého prodloužení. Jestliže rozhodčí zapíská v tento okamžik, pak vystaví do nevýhody družstvo, které má vhazovat, protože by tím dovolil vystřídat nebo vzít oddechový čas i družstvu, které vstřelilo koš. Proto rozhodčí nezapíská, protože by způsobil přerušení hry.

Oficiální výklad FIBA 2008 25

Ustanovení 2

První rozhodčí je zmocněný použít technického zařízení podle vlastního rozhodnutí, nebo na žádost trenéra potvrdit, že poslední střela na konci období byla vystřelena ještě v hrací době. Je jediný, kdo rozhodne, zda se technické zařízení použije nebo ne.

V případě opakování přehrání situace, toto musí provést rozhodčí, komisař, pokud je přítomen, a časoměřič. Definitivní rozhodnutí musí udělat první rozhodčí.

Požadavek na použití tohoto přehrávacího zařízení musí být podán před začátkem následujícího období nebo před tím, než rozhodčí podepíší zápis.

Příklad 1:

Hráč A1 střílí na koš z pole, když zazní signál o konci období nebo utkání. Hod je úspěšný a rozhodčí přiznají dva body družstvu A. Trenér B vyjádří své mínění, že během posledního hodu byl míč vypuštěn z ruky hráčem A4 po uplynutí hrací doby a požaduje použití přehrávacího zařízení. Jak budou následně postupovat rozhodčí?

a) Rozhodčí jsou si absolutně jisti svým rozhodnutím.

b) Rozhodčí mají pochybnosti nebo se dohadují, jestli míč byl vypuštěn z ruky před

signálem ukončujícím hrací období nebo utkání.

Výklad:

a) Rozhodčí odmítnout žádost trenéra družstva B.

b) Rozhodčí vyhoví žádosti trenéra družstva B.

Opakování přehrání situace provedou rozhodčí, komisař, pokud je přítomen, a časoměřič. Jestliže opakování poskytne jasné a nezvratné viditelné svědectví, že míč byl vypuštěn z ruky po uplynutí hrací doby daného období nebo utkání, koš je zrušen. Jestliže opakování zjistí, že míč byl vypuštěn z ruky před uplynutím hrací doby daného období nebo utkání, dřívější rozhodnutí bude potvrzeno.

Příklad 2:

Družstvo A vede o dva body. Když zazní signál konce daného období nebo utkání, je odpískána hráči A4 osobní chyba a dva trestné hody poskytnuty hráči B4. Oba trestné hody jsou úspěšné a nastává nerozhodný výsledek. Před začátkem dalšího období nebo dalšího nastavení, trenér družstva A žádá o použití přehrávacího zařízení.

Výklad:

Technické zařízení může být použito pouze ke zjištění, kdy byl vystřelen poslední hod na koš (ne odpískání osobní chyby) před nebo po uplynutí hrací doby daného období nebo utkání. Žádost trenéra A musí být odmítnuta.

Příklad 3:

Družstvo A vede o dva body. Když zazní signál konce daného období nebo utkání, střílí hráč B4 úspěšný koš, ale jsou pouze přiznány rozhodčími dva body a ne tři body. Před začátkem dalšího období nebo dalšího nastavení nebo před tím, než rozhodčí podepíšou zápis, trenér družstva B žádá o použití přehrávacího zařízení.

Výklad:

Technické zařízení může být použito pouze ke zjištění, kdy byl vystřelen poslední hod na koš (ne jestli bylo vystřeleno z dvoubodového nebo tříbodového území) před nebo po uplynutí hrací doby daného období nebo utkání. Žádost trenéra B musí být odmítnuta.

Ustanovení 3

Před začátkem utkání rozhodčí odsouhlasí technické zařízení a seznámí s tím oba trenéry. Pouze technické zařízení, schválené rozhodčím, může být použito k přehrání situace.

Oficiální výklad FIBA 2008 26

Příklad:

Hráč A4 střílí na koš z pole a zazní signál o konci období nebo utkání. Hod je úspěšný. Trenér družstva B žádá o přehrání situace, protože podle jeho mínění míč opustil ruky házejícího po uplynutí hrací doby. Na hřišti nebylo rozhodčím schválené technické zařízení, ale manažer družstva B uvádí, že utkání je nahráváno jeho družstvem na video z vyvýšené pozice a ukazuje rozhodčím videomateriál k prohlédnutí.

Výklad:

Žádost trenéra družstva B musí být odmítnuta. 

* * *  KONEC  * * *